હું કોઈ લેખક નથી પરંતુ મને જે વિચાર સારા લાગે છે એ વિચારો ને હું મતૃભાર્તી પર કોપી પેસ્ટ કરું છું.......be honest....

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.