...#.... ચાલો તો કાંટાળા માર્ગે જ ,પણ ચીલો એવો ચિતરવો કે એ માર્ગે બીજો સરળતાથી ચાલ્યો જાય ...#....

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.