મને જાણવા માટે પહેલા સમજતા શીખો ....


Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
2 दिवस पूर्वी

શિકારીની નજર બસ શિકાર પર રહે છે
મારી નજર બસ તારા પર રહે છે

-Dhara

Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
2 आठवडा पूर्वी

નિર્ણય અને નિશ્ચય હમેશાં એવો કરવો કે પછી અંતે પસ્તાવું નો પડે

-Dhara

.

Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
1 महिना पूर्वी

Happy Independence Day

લહેરાય રહ્યો છે તિરંગો
આજ શાન થી
આપી છે કુરબાની ઘણાએ
જાન ની..

.

Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
2 महिना पूर्वी

સાહેબ
" શબ્દોનો દુરુપયોગ પણ
ઘણું નુકસાન કરાવી જાય છે "

Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
2 महिना पूर्वी

સફળતાના માર્ગ પર અવરોધ ઉત્પન્ન કરતા વિચારોનો ત્યાગ કરવો અનિવાર્ય છે

Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी ब्लॉग
3 महिना पूर्वी

जिंदगी का रास्ता चाहे कितना भी हो टेढ़ा मेढा लेकिन तुम साथ हो तो हर रास्ता है आसान

Dhara तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
3 महिना पूर्वी

ભીની થઈ ગઈ મારી આંખ
આવી જ્યારે તારી યાદ...

.