દિલ થી વિચારું છું , અને દિમાગ થી કામ કરું છું....બસ આવુ જ કંઈક કર્યા કરુ છું....

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.