પ્રેમ એટલે સંવેદનાનું ઝરણું, લાગણી, સ્નેહ, દયાભાવ, આદર, સત્કાર, માન સન્માન....


Prem_222 तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી क्षमस्व
2 दिवस पूर्वी
Prem_222 तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી धन्यवाद
2 दिवस पूर्वी
Prem_222 तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
3 दिवस पूर्वी
Prem_222 तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English माइक्रो फिक्शन
3 दिवस पूर्वी

Share to all.... Must lisan... 🙏🙏🙏🙏

epost thumb
Prem_222 तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
3 दिवस पूर्वी
Prem_222 तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી बातम्या
3 दिवस पूर्वी

Share જરૂર कीजिएगा..

epost thumb