મારા જીવન માં મોજ છે અને મોજમાં મારૂ જીવન છે, કવિતા લખવા માટે મારી પાસે શબ્દો છે અને શબ્દો પાસે મારી હાસ્ય પરી છે...


Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
2 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
2 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी
Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी

15 days

Komal Deriya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
3 महिना पूर्वी