મારા જીવન માં મોજ છે અને મોજમાં મારૂ જીવન છે, કવિતા લખવા માટે મારી પાસે શબ્દો છે અને શબ્દો પાસે મારી હાસ્ય પરી છે...

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.