ઈશ્ક કા જહાં બેનામ હોતા હે, તડપાના ઈસ કા કામ હોતા હે// ખુશનસીબો કો કભી ઈશ્ક હો નહી શકતા, યે તો બદ્ નસીબો કા કામ હોતા હે////


Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી बातम्या
2 दिवस पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
2 आठवडा पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
1 महिना पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रेरक
1 महिना पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रेरक
2 महिना पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
2 महिना पूर्वी
Mehul Kumar verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
2 महिना पूर्वी