હું મુસાફર છું સાથી, મને મુસાફર જ રેહવા દે. આજ ભી પુરા દેખા નહિ, મુજસે કાલ કી બાતે રેહને દે. હે સાથ તેરા અનમોલ એ દિલ સે મેને માના હે, લેકિન સમય કી ઇસ બેહતી હવાઓ મેં મુજે અભી બહુત દુર જાના હે.

कोणत्याही बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

कोणत्याही बाईट्स उपलब्ध नाहीत.