નમસ્તે મિત્રો... निks Writes મા તમારું સ્વાગત છે... instagram Niks_Dodiya77 YouTube Fit Gujarat Official


Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
3 महिना पूर्वी
Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ प्रभात
3 महिना पूर्वी

G O D ?

Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English प्रेरक
3 महिना पूर्वी
Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ प्रभात
4 महिना पूर्वी
Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English ब्लॉग
4 महिना पूर्वी

watch full video click the link :


https://youtu.be/XjbNhnYOKiw

આત્મા ઇ જ પરમાત્મા... આત્મા અમર છે... ?️

ખુબ જ પાપડ વણવા પડે છે દોસ્ત ..!

જિંદગી કોઈ મેગી નથી
કે
બે મિનિટ માં બની જાય ..
?

Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English विचार
5 महिना पूर्वी
Nikunj Dodiya तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
5 महिना पूर्वी

કોઈ + સરવાળો કરે..
કોઈ – બાદબાકી કરે..
કોઈ ÷ ભાગાકાર કરે..
કોઈ × ગુણાકાર કરે..

પણ
આ દુનિયામાં ઈશ્વર જ એક એવા છે જે હંમેશા = બરાબર કરે છે ...!

अजून वाचा