સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.part- 4 publishing on 23-01-2020

મારી લખેલી નોવેલ 'હિલસ્ટેશન" જે એક વર્ષ પહેલાં એટલે કે 02-01-2019 ના રોજ પ્રકાશિત થઈ હતી.જેનો ત્રીજો ભાગ આજે એક વર્ષ બાદ એટલે કે 02-01-2020 ના રોજ પ્રકાશિત થયો.
જે વાંચવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.matrubharti.com/book/19877194/hill-station-3
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
અને વાંચ્યા પછી આપને આ બુક કેવી લાગી એ માટેના રેટિંગ આપવાનું ચુકતા નહીં.


💫💫💫💫💫💫
હિલ સ્ટેશન ભાગ-1 વાંચવા માટે : https://www.matrubharti.com/book/19862916/
હિલ સ્ટેશન ભાગ-2 વાંચવા માટે : https://www.matrubharti.com/book/19863588/hill-station-2

अजून वाचा

1 days to go
hill station part-3 publishing

3 days to go

4 Days to go

5 days to go

6 days to go
book publishing