" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. " - જી. ઈ. લેસીંગ્ટન

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.