કોઈ કહે મંદિરમાં બેઠો કોઈ કહે આકાશે છે,હું તો કહું છું જીવનદાતા મારા સ્વાસે સ્વાસે છે...


payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ रात्री
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी
payal Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 वर्ष पूर्वी