જરૂર છે બસ તારી. અને રાહ જોવાય છે એ પણ ફક્ત તારી જ...

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.