હુ તારો લીધેલો શ્વાસ છુ, તે કોઇને ન કહેલી વાત છુ.


Raje. तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी कथा
3 महिना पूर्वी

Hi, Read this story 'एक अपरीचीत मीलन' on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19873396/aek-aparichit-milan