સમેટાઈને રહી જવું છે હવે મારે મારામાં, ભલે ને પછી કોઈ હસ્તી ના રહે દુનિયામાં..


Shefali verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી धार्मिक
9 तास पूर्वी

મહાવીર જન્મ કલ્યાણકની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Shefali verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English प्रेरक
11 तास पूर्वी
Shefali verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
1 दिवस पूर्वी
Shefali verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
2 दिवस पूर्वी