"દીકરો બની જીવવું હતું, દીકરી બની ગઈ, જવુ હતું ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગઈ, હજુય મારા કેટલાય સપના છે અધૂરા, ખબર નથી કેમ કરી કરીશ પુરા."


Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
10 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
10 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
11 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
11 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
11 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
11 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
11 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
11 महिना पूर्वी
Shital Sangani तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
11 महिना पूर्वी