હું ક્યાં કહું છું કે મારા શબ્દોની કદર થવી જોઈએ, બસ એકવાર વાંચો તો દિલ પર અસર થવી જોઈએ !!

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.