लेख लिहिण्याची आवड आहे.

Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
24 तास पूर्वी

"कल्यावृष्टीस्तव"
कल्पद्रुमैरभिमतप्रतिपादनेषु
कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवात्कटाक्षैः ।
आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं
त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि बद्धतृष्णम् ॥८॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
3 दिवस पूर्वी

"कल्याणवृष्टीस्तव"
हन्तुः पुरामधिगलं परिपीयमानः
क्रूरः कथं न भविता गरलस्य वेगः ।
नाश्वासनाय यदि मातरिदं तवार्धं
देहस्य शश्वदमृताप्लुतशीतलस्य ॥६॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
5 दिवस पूर्वी

"कल्यावृष्टीस्तव"
लब्ध्वा सकृत्त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं
कारुण्यकन्दलितकान्तिभरं कटाक्षम् ।
कन्दर्पकोटिसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः
संमोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेऽपि ॥४॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
6 दिवस पूर्वी

"कल्याणवृष्टीस्तव"

ईशत्वनामकलुषाः कति वा न सन्ति
ब्रह्मादयः प्रतिभवं प्रलयाभिभूताः ।
एकः स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्ते
यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति ॥३॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
7 दिवस पूर्वी

"कल्याणवृष्टीस्तव"
एतावदेव जननि स्पृहणीयमास्ते
त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे ।
सांनिध्यमुद्यदरुणायुतसोदरस्य
त्वद्विग्रहस्य परया सुधयाप्लुतस्य ॥२॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
1 आठवडा पूर्वी

कल्याणवृष्टिस्तव

॥श्रीः॥
कल्याणवृष्टिभिरिवामृतपूरिताभि-
र्लक्ष्मीस्वयंवरणमङ्गलदीपिकाभिः ।
सेवाभिरम्ब तव पादसरोजमूले
नाकारि किं मनसि भाग्यवतां जनानाम् ॥१॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
1 आठवडा पूर्वी

"श्री मङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्"
स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकाम् ।
प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वागतः शिवः ॥३५॥
देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः ।
तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन्न भवेत् तदमङ्गलम् ॥३६॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
2 आठवडा पूर्वी

"श्रीमङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्"
पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते ।
पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततम् ॥३२॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
2 आठवडा पूर्वी

"श्री मङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्"
मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले ।
सतां मङ्गलदे देवि सर्वेषां मङ्गलालये ॥३१॥

अजून वाचा
Sudhakar Katekar तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
2 आठवडा पूर्वी

"श्रीमङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्"
रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मङ्गलचण्डिके ।
संगत्रिं विपदां राशेर्हर्षमङ्गलकारिके ॥२९॥

अजून वाचा