વો ચલી તો ઝૂમ ઉઠી જિંદગી , વો ચલી તો ઝાગ ઉઠી રોશની , હૈ મોસમ નયા , નયી હવાયે હે , વો હે નયી , નયી ઉનકી અદાયે હે. .....


The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
2 महिना पूर्वी
The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
2 महिना पूर्वी
The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी सुविचार
2 महिना पूर्वी

गुणैरुत्तमतां यान्ति नोच्चैरासनसंस्थितैः
प्रसादशिखरस्थोऽपि किं काको गरुडायते॥*
अर्थात्-


गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौआ गरुड़ नहीं बन जाता।

अजून वाचा
The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English धार्मिक
2 महिना पूर्वी

No violence ,
Compassion ,
Learning ,
Good Conduct ,
Self Control and
Tranquility .....

There are six virtues adorn

Rama ,

the best of The Men ...

The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English ब्लॉग
2 महिना पूर्वी

How it will happen, how the Universe will bring your desire to you, is not your concern or job. Allow the Universe to do it for you.

The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી धार्मिक
2 महिना पूर्वी
The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी ब्लॉग
2 महिना पूर्वी

" समझ गया दिल ये भी अब तो समझाने से
लड़ी जाएगी ये लड़ाई अब आशियाने से

मिलकर नहीं अलग अलग लड़ना है हमें
मैं लड़ता अपने तुम लड़ो अपने ठिकाने से

घर में हो तुम इसे क़ैद न समझो मेरे यार
कट जाएंगे दिन ये तेरे मेरे मुस्कुराने से "

अजून वाचा
The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English ब्लॉग
3 महिना पूर्वी

may your life be filled with colors of joy ...

The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English ब्लॉग
3 महिना पूर्वी

Even when turned upside down , the flames of fire never go down.
The same way ,
Fortitude of a courageous person never wipes out even when tormented by a host misfortunes ...

Happy Holi ...

The Krrishh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

વ્યક્તિના સુખ કે દુઃખ નું કારણ તે પોતેજ છે.

કોઈ અન્ય વ્યક્તિ , સમય કે ભાગ્ય નહિ.