એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.


Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
1 दिवस पूर्वी
Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
5 दिवस पूर्वी

અહીં વૃદ્ધ થવું કોને ગમે છે?
પણ માણસ રોજ વૃદ્ધ થાય છે.

અહીં જીવનથી કોને પ્રેમ નથી?
પણ જીવન રોજ ઓછું થાય છે.

કલ્પેશ 'મીત'

अजून वाचा
Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી हायकू
7 दिवस पूर्वी
Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी प्रेरक
1 आठवडा पूर्वी

क्लास में टीचर ने पूछा,: दुनिया में प्रेम की निशानी किस जगह को कहा जाता है?
पूरी क्लास एक आवाज़ में चिल्लाई: "ताजमहल"

सिर्फ एक स्टूडेंट बोला: "रामसेतु"!

टीचर ने उसे खड़ा किया, पूछा," कहना क्या चाहते हो?"
वो स्टूडेंट खड़ा हो के बोला, " रामसेतु प्रभु श्रीराम ने अपने पत्नी को वापिस लाने के लिए बनाया, किसी दूसरे की जमीन को हथिया कर नहीं।

और सेतु का निर्माण करने वालो को प्रभु श्रीराम ने पूरा सम्मान दिया, ना के उनके हाथ काटे।

टीचर और स्टूडेंट स्तब्ध हो गए।
हमे हमारे इतिहास और पुराण कथाओं की ओर नए दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

अजून वाचा
Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
3 आठवडा पूर्वी

मैं बड़ा अजीब सा हूँ,
तेरे बगर अधूरा सा हूँ।

कल्पेश 'मीत'

Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी

તારું મૌન તો હૃદયમાં ખૂંચે છે,
મને તો તારા શબ્દો જ ગમે છે.

કલ્પેશ 'મીત'

Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
4 आठवडा पूर्वी

આ મૌન રાખનાર વ્યક્તિને કોણ સમજાવે?
શબ્દો સાંભળવા ઈચ્છતા વ્યક્તિની પીડા.

કલ્પેશ 'મીત'

Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी

ચાલ આજથી એક નવી શરૂઆત કરીએ,
દરરોજ હૃદયથી એકબીજાને યાદ કરીએ.

કલ્પેશ 'મીત'

Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी

તમારો જવાનો ડર મારાથી વધુ મારા હૃદયને લાગે છે,
કારણ મારાથી વધારે તો એ તમને પોતાનામાં રાખે છે.

કલ્પેશ 'મીત'

अजून वाचा
Vasani Kalpesh तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
1 महिना पूर्वी