આમ તો આખી દુનિયાને છોડવા નું જીગર રાખું છું પણ તારાં થી દુર જવાની વાત મને કમજોર બનાવી દે છે.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.

बाईट्स उपलब्ध नाहीत.