આમ તો આખી દુનિયાને છોડવા નું જીગર રાખું છું પણ તારાં થી દુર જવાની વાત મને કમજોર બનાવી દે છે.


VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
3 महिना पूर्वी

❤️🥰❤️

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
3 महिना पूर्वी

તું....❤️

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
3 महिना पूर्वी

😊♥️😊

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

😐

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

😍

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી प्रणय
3 महिना पूर्वी

❤👁👁❤

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

🙃

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

🙂💕🙂

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

💧♥️💧

VIDHI MISTRY तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

😌