" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.


Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी प्रेरक
1 महिना पूर्वी

कइ वजह थी मतलबी होने की
पर हमारी आदतो में ही इन्सानियत थी ।

विनय

Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
1 महिना पूर्वी

જીંદગીથી લડી લડી જીવ્યા કરશું
કાયર નથી કે રોજ રોજ મર્યા કરશું

વિનય પટેલ

Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी प्रणय
2 महिना पूर्वी

#चहेरा

चहेरे से ज्यादा है ये दिल का मामला
वर्ना तो हर रोज मोहब्बत हो जाती।

#विनय

Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
2 महिना पूर्वी