" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.


Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
1 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ रात्री
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
3 महिना पूर्वी
Patel Vinaykumar I तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
3 महिना पूर्वी