" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

  • (15)
  • 165
  • (36)
  • 617
  • (7)
  • 122
  • (9)
  • 181
  • (82)
  • 1.3k
  • (8)
  • 143
  • (8)
  • 122
  • (7)
  • 137
  • (8)
  • 103
  • (7)
  • 159