" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

  • (16)
  • 244
  • (36)
  • 1.3k
  • 169
  • 252
  • (83)
  • 1.5k
  • 192
  • 241
  • 181
  • 215
  • 247