માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (118)
  • 1.8k
  • (90)
  • 2.1k
  • (74)
  • 2.2k
  • (83)
  • 2.3k
  • (83)
  • 2.4k
  • (87)
  • 2.4k
  • (84)
  • 2.6k
  • (79)
  • 2.4k
  • (87)
  • 2.6k
  • (82)
  • 3.2k