માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (23)
  • 434
  • (31)
  • 590
  • (30)
  • 618
  • (34)
  • 642
  • (44)
  • 995
  • (54)
  • 800
  • (42)
  • 828
  • (51)
  • 930
  • (46)
  • 938
  • (47)
  • 846