હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • 70
  • (24)
  • 462
  • (13)
  • 560
  • (82)
  • 1.3k
  • (62)
  • 1.5k
  • (70)
  • 1.8k
  • (62)
  • 1.6k
  • (61)
  • 1.7k
  • (61)
  • 1.9k
  • (56)
  • 1.7k