હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (31)
  • 552
  • (63)
  • 1.4k
  • (55)
  • 1.3k
  • (62)
  • 1.5k
  • (58)
  • 1.7k
  • (51)
  • 1.5k
  • (58)
  • 1.6k
  • (53)
  • 1.7k
  • (56)
  • 1.7k
  • (51)
  • 1.5k