માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (24)
  • 1.1k
  • (19)
  • 976
  • (34)
  • 1.3k
  • (12)
  • 811
  • (35)
  • 1.7k
  • (124)
  • 2.3k
  • (90)
  • 2.4k
  • (74)
  • 2.6k
  • (83)
  • 2.4k
  • (83)
  • 2.6k