मी एक सामान्य लेखक आहे. ज्याला काहीवेळा तोंडी शब्दातून व्यक्त होता मी एक सामान्य लेखक आहे. ज्याला काहीवेळा तोंडी शब्दातून व्यक्त होता येत नाही म्हणून लेखी शब्दातून व्यक्त होतो. लेखी शब्दातून फार सुंदर व्यक्त होतं. आणि ते तुम्हाला माझ्या साहित्यामधूनच कळेल.

    • 1.4k
    • 1.7k
    • 1.3k
    • 734