संजय वि. येरणे, साहित्यीक, आजतागायत २५ पुस्तके प्रकशित. कथाकार/ कादंबरीकार/ संशोधनात्मक/ ऐतिहसिक वैचारिक लेखन.