મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (13)
  • 598
  • (16)
  • 553
  • (18)
  • 485
  • (12)
  • 1.3k
  • (14)
  • 607
  • 508
  • (14)
  • 389
  • (21)
  • 545
  • (35)
  • 1.2k
  • (57)
  • 870