મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (16)
  • 206
  • (10)
  • 211
  • (14)
  • 231
  • (7)
  • 103
  • (12)
  • 167
  • (21)
  • 313
  • (34)
  • 759
  • (56)
  • 677
  • (29)
  • 406
  • (17)
  • 299