फोटोग्राफी आणि लेखन हा माझा आवडता छंद.अंतर्मनात असलेल्या कल्पनेने विचारधारा जागृत करण्याचा हा माझा प्रयत्न किती सफल होतो हे आता आपण वाचकाच्या स्वाधीन......आपला Karthik hajare..

  • 735
  • 4.6k
  • 3.5k
  • 3.8k
  • 3.1k
  • 3.5k
  • 3.4k
  • 3.7k
  • 4.7k
  • 4.9k