આવ તુજને હસાવું , આવ તુજને રડાવું , આવ તુજને પ્રેમ કેરી હુંફ આપું , જો હોય તુંજ તણો વિશ્વાસ તો આવ તુજને આ પ્રેમ તાણું આખું વિશ્વ બતાવું. - સમય

  • (17)
  • 399
  • (4)
  • 174
  • (10)
  • 237
  • (11)
  • 324