દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું.

  • 186
  • 238
  • 486
  • (13)
  • 540
  • (16)
  • 662
  • 438
  • (11)
  • 404
  • (11)
  • 992
  • 1.4k
  • (12)
  • 742