प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .

  • 2.1k
  • 1.9k
  • 2.9k
  • 2.8k
  • 2.8k
  • 2.6k
  • 2.6k
  • 2.3k
  • 2.1k
  • 2.5k