હું એટલા માટે હંમેશા ખુશ રહી શકુ છુ કારણ કે, હું મારી સરખામણી ફકત મારી સાથે જ કરુ છુ..

    कोणत्याही पुस्तके उपलब्ध नाहीत!

    कोणत्याही पुस्तके उपलब्ध नाहीत!