मराठी आध्यात्मिक कथा कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

हरि - पाठ ६
द्वारा Sudhakar Katekar

हरि पाठ—६ २१ ज्याचे मुखीं नाम अमृतसरिता । तोचि एक पुरता घटु जाणा ॥ १॥ नामचेनि बळे कळिकाळ आपणा । ब्रह्मांडा येसणा तोचि होय ॥ २॥ न पाहे तयाकडे ...

हरि - पाठ ५
द्वारा Sudhakar Katekar

हरिपाठ५ ५ जपतां कुंटिणी उतरे विमान । नाम नारायण आलें मुखा ॥ १॥ नारायण नाम तारक तें आम्हां । नेणों पैं महिमा अन्य तत्त्वीं ॥ २॥ तरिले पतित नारायण ...

हरि - पाठ ४
द्वारा Sudhakar Katekar

हरिपाठ ४ २६ नामाचेनि पाठे जातील वैकुंठें । तो पुंडलीक पेठे प्रकट असे ॥१॥ विठ्ठल हा मंत्र सांगतसे शास्त्र । आणिक नाही शस्त्र नामाविण ॥२॥ पुराण व्युत्पत्ति न लगती ...

हरि - पाठ ३
द्वारा Sudhakar Katekar

हरि पाठ ३ १० हाचि नेम सारीं साधेल तो हरी । नाम हें मुरारी अच्युताचें ॥१॥ राम गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे । यादव मोहरे रामनाम ॥२॥न लगती कथा ...

हरि - पाठ २
द्वारा Sudhakar Katekar

“हरि पाठ” 2 १० स्वहिताकारणें संगती साधूची । भावें भक्ति हरीची भेटी तेणें ॥१॥ हरि तेथें संत संत तेथें हरी । ऐसें वेद चारी बोलताती ॥२॥ ब्रह्मा डोळसातें वेदार्थ ...

हरि - पाठ १
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराजपाठ१हरीचिया दासा हरि दाही दिशा । भावें जैसा तैसा हरि एक ॥१॥हरी मुखीं गातां हरपली चिंता । त्या नाहीं मागुता जन्म घेणें ॥२॥जन्म घेणें लागे वासनेच्या ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २६
द्वारा Sudhakar Katekar

  निःसङगो मां भजेद्विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रिय ॥३४॥ रजस्तमश्चाभिजयेत्सत्त्वसंसेवया मुनिः । सत्त्वं चाभिजयेद्युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः ॥३५॥ करुनि विषयांची विरक्ती । हृदयीं नापेक्षावी मुक्ती । ऐशी निरपेक्ष माझी भक्ती । वाढत्या प्रीतीं ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २५
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” 26 एकनाथी भागवत - श्लोक २९ वा सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् । तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम् ॥२९॥ सांडूनि विषयसुखाची स्फूर्तीं । आत्मसुखें सुखावे चित्तवृत्ती ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २४
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” 23 एकनाथी भागवत - श्लोक २९ वा सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् । तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम् ॥२९॥ सांडूनि विषयसुखाची स्फूर्तीं । आत्मसुखें सुखावे चित्तवृत्ती ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २३
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” 23 एकनाथी भागवत - श्लोक २९ वा सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् । तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम् ॥२९॥ सांडूनि विषयसुखाची स्फूर्तीं । आत्मसुखें सुखावे चित्तवृत्ती ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २२
द्वारा Sudhakar Katekar

एकनाथी भागवत - श्लोक २६ वा सात्त्विकः कारकोऽसङगी रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ॥२६॥ कांटेनि कांटा फेडितां । जेवीं निवारे निजव्यथा । तेवीं संगें संगातें छेदितां ...

आता दिसणे सरले- संत सोहिरोबानाथ
द्वारा बाळकृष्ण सखाराम राणे

आंबिये बुवा झपाझपा पावलं टाकत सावंतवाडीच्या दिशेने चालले होते.बांदा ते सावंतवाडी हे अंतर सुमारे चार ते पाच कोसांचे.सावंतवाडी राजदरबारातून तातडीच्या सांगावा आला होता.कर्तव्यतत्पर आंबियेबुवांनी त्वरित बाहेर पडण्याची तयारी केली.पत्नी ...

‘हे’ आहेत कृष्णाचे ‘पाच’ महान भक्त…
द्वारा शिना ब्लूपॅड

कृष्णाचे रूप, त्याच्या लीला, त्याचे प्रेम, ज्ञान सारेच कसे मोहवणारे आहे. असं कोण आहे जो या मनोहर बासरीवाल्याच्या प्रेमात पडणार नाही! त्याच्या भक्ती रसात अनेक भक्त कृष्णमय झाले. जात ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २१
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज—२१ एकनाथी भागवत - श्लोक २१ वा उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः । तमसाऽधोऽध आमुख्याद्रजसाऽन्तरचारिणः ॥२१॥ सत्वगुणाचें आयतन । मुख्यत्वें ब्राह्मण जन । ते न करुनि ...

श्री संत एकनाथ महाराज। २०
द्वारा Sudhakar Katekar

संत एकनाथ महाराज २० एकनाथी भागवत - श्लोक १६ वा यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः । देहेऽभयं मनोऽसङंग तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम् ॥१६॥ वाढलिया सत्वगुण । चित्त सदा सुप्रसन्न ...

श्री संत एकनाथ महाराज- - १९
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज १९ स्लोक १२ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ॥१२।। बांधोनि नाणितां आया । जेवीं देहाधीन असे छाया ...

संत एकनाथ महाराज गंगेने ग्रंथ झेलला - १८
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज १८ एकनाथी भागवत - श्लोक ८ वा प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि गृहश्रमे । स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा ॥८॥ पुरुषासी जो गृहाश्रम । तो जाणावा केवळ ...

संत श्री एकनाथ महाराज। १७
द्वारा Sudhakar Katekar

द्विपरार्धायु विधाता । त्याचेनि नोहे गुणभागता । मग इतरांची कोण कथा । गुण तत्त्वतां निवडावया ॥११॥ ऐशिया ज्या त्रिगुणवृत्ती । मजही निःशेष न निवडती । यालागीं ध्वनितप्राय पदोक्ती । ...

संत एकनाथ महाराज - 16
द्वारा Sudhakar Katekar

संत श्री एकनाथ महाराज १६ श्रीकृष्ण उध्दव संवाद काम ईहा मदस्तृष्णा सतम्भ आशीर्भिदा सुखम् । महोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः ॥३॥ काम म्हणिजे विषयसोसू । जेवीं इंधनीं वाढे हुताशू ...

संत एकनाथ महाराज - १५
द्वारा Sudhakar Katekar

संत एकनाथ महाराज १५ श्रीकृष्ण उद्धव श्रीभगवानुवाच - गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत् । तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥१॥ ज्याचेनि चरणें पवित्र क्षिती । नामें उद्धरे त्रिजगती । ज्याची ऐकतां गुणकीर्ती ...

संत एकनाथ १४ श्रीकृष्ण उध्दव संवाद
द्वारा Sudhakar Katekar

एकनाथी भागवत -१४ श्रीकृष्ण उद्धव सवांद श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ॐ नमो देव निर्गुण । म्हणों पाहें तंव न देखें गुण । गुणेंवीण निर्गुणपण । सर्वथा ...

संत एकनाथ महाराज--१३ श्रीकृष्ण उद्धव संवाद
द्वारा Sudhakar Katekar

श्रीसंतएानाथमहाराज१३श्रीकृष्ण संवाद श्लोक १० वा स्यान्नस्तवाङ्‌घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः । क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः । यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिःभ । व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ आमुच्या अशुभाशयाचा घातु । करिता ...

संत एकनाथ महाराज--१२ श्रीकृष्णदर्शन
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री एकनाथ महाराज १२ श्रीकृष्ण दर्शन श्लोक ६ वा स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो युदूत्तमम् । गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् ॥६॥ मांदार पारिजात संतान । कल्पद्रुम हरिचंदन । ऐशिया वृक्षांचीं सुमनें जाण । कृष्णावरी संपूर्ण वरुषले ...

संत एकनाथ महाराज - ११ श्रीकृष्ण दर्शन
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज ११ श्रीकृष्ण दर्शन श्लोक १ ला श्रीशुक उवाच । अथ ब्रह्मात्मजैः देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् । भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः ॥१॥ शुक म्हणे परीक्षिती । पहावया श्रीकृष्णमूर्ती ...

संत एकनाथ महाराज १० भक्ती योग
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज—10 भक्ती योग श्लोक ४९ माऽपत्यबुद्धिमकृथाः, कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे । मायामनुष्यभावेन, गूढैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ तुम्ही बाळकु माना श्रीकृष्ण । हा भावो अतिकृपण । तो परमात्मा परिपूर्ण । ...

संत एकनाथ महाराज ९ भक्ती योग
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” “भक्ती महात्म्य” श्लोक ४४ ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः, सर्वलोकस्य पश्यतः ...

संत एकनाथ महाराज ८ भक्ती महात्म्य
द्वारा Sudhakar Katekar

संत एकनाथ महाराज ८ भगद्भक्ती श्लोक ४१ वा देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां, न किंकरो नायमृणी च राजन् । सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम् ॥४१॥ शरणागता निजशरण्य । मुकुंदाचे ...

श्री संत एकनाथ महाराज ७, नाम महात्म्य.
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज नाम महात्म श्र्लोक ३७ न ह्यतः परमो लाभो, देहिनां भ्राम्यतामिह । यतो विन्दत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ॥३७॥ जे जन्ममरणांच्या आवर्तीं । पडिले, संसारीं ...

संत एकनाथ महाराज - नाम जपाचे महत्व
द्वारा Sudhakar Katekar

“संत एकनाथ महाराज” ६ नाम जपाचे महत्व. एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः । मनुजैरिज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ एवं कृतादि-कलियुगवरी । इहीं नामीं रूपीं अवतारीं । सद्भावें तैंच्या नरीं ...

संत एकनाथ महाराज - पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला.
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज” ५ पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला. पैठण मध्ये एक गरीब ब्राम्हण श्री एकनाथ महाराजांचा शिष्य होता.त्याला सर्व प्राणिमात्रात परमेश्वर दिसत असे.रस्त्यात कोणी ...

श्री संत एकनाथ महाराज श्री गुरू दत्तात्रेयांनी अनुग्रह दिला
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” ४ “श्री दत्तात्रेयांनी अनुग्रह दिला.” “चरित्र” एकनाथ महाराजांचा जन्म पैठण येथे झाला त्यांच्या ...

श्री संत एकनाथ महाराज3 गुरूभक्ती
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” “गुरू भक्ती” 3 ग्रंथाच्या शेवटी एकनाथ महाराज लिहितात. “ग्रंथारंभ प्रतिष्ठानी।तेथ पंचाध्यायी संपादूनी।उत्तर ग्रंथाची करणी।आनंदवनी विस्तारिली।।जे विश्वेश्वराचे क्रीडास्थान।जेथ स्वानंद क्रीडे ...