मराठी आध्यात्मिक कथा कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

‘हे’ आहेत कृष्णाचे ‘पाच’ महान भक्त…
द्वारा शिना ब्लूपॅड

कृष्णाचे रूप, त्याच्या लीला, त्याचे प्रेम, ज्ञान सारेच कसे मोहवणारे आहे. असं कोण आहे जो या मनोहर बासरीवाल्याच्या प्रेमात पडणार नाही! त्याच्या भक्ती रसात अनेक भक्त कृष्णमय झाले. जात ...

श्री संत एकनाथ महाराज - २१
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज—२१ एकनाथी भागवत - श्लोक २१ वा उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः । तमसाऽधोऽध आमुख्याद्रजसाऽन्तरचारिणः ॥२१॥ सत्वगुणाचें आयतन । मुख्यत्वें ब्राह्मण जन । ते न करुनि ...

श्री संत एकनाथ महाराज। २०
द्वारा Sudhakar Katekar

संत एकनाथ महाराज २० एकनाथी भागवत - श्लोक १६ वा यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः । देहेऽभयं मनोऽसङंग तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम् ॥१६॥ वाढलिया सत्वगुण । चित्त सदा सुप्रसन्न ...

श्री संत एकनाथ महाराज- - १९
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज १९ स्लोक १२ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ॥१२।। बांधोनि नाणितां आया । जेवीं देहाधीन असे छाया ...

संत एकनाथ महाराज गंगेने ग्रंथ झेलला - १८
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज १८ एकनाथी भागवत - श्लोक ८ वा प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि गृहश्रमे । स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा ॥८॥ पुरुषासी जो गृहाश्रम । तो जाणावा केवळ ...

संत श्री एकनाथ महाराज। १७
द्वारा Sudhakar Katekar

द्विपरार्धायु विधाता । त्याचेनि नोहे गुणभागता । मग इतरांची कोण कथा । गुण तत्त्वतां निवडावया ॥११॥ ऐशिया ज्या त्रिगुणवृत्ती । मजही निःशेष न निवडती । यालागीं ध्वनितप्राय पदोक्ती । ...

संत एकनाथ महाराज - 16
द्वारा Sudhakar Katekar

संत श्री एकनाथ महाराज १६ श्रीकृष्ण उध्दव संवाद काम ईहा मदस्तृष्णा सतम्भ आशीर्भिदा सुखम् । महोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः ॥३॥ काम म्हणिजे विषयसोसू । जेवीं इंधनीं वाढे हुताशू ...

संत एकनाथ महाराज - १५
द्वारा Sudhakar Katekar

संत एकनाथ महाराज १५ श्रीकृष्ण उद्धव श्रीभगवानुवाच - गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत् । तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥१॥ ज्याचेनि चरणें पवित्र क्षिती । नामें उद्धरे त्रिजगती । ज्याची ऐकतां गुणकीर्ती ...

संत एकनाथ १४ श्रीकृष्ण उध्दव संवाद
द्वारा Sudhakar Katekar

एकनाथी भागवत -१४ श्रीकृष्ण उद्धव सवांद श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ॐ नमो देव निर्गुण । म्हणों पाहें तंव न देखें गुण । गुणेंवीण निर्गुणपण । सर्वथा ...

संत एकनाथ महाराज--१३ श्रीकृष्ण उद्धव संवाद
द्वारा Sudhakar Katekar

श्रीसंतएानाथमहाराज१३श्रीकृष्ण संवाद श्लोक १० वा स्यान्नस्तवाङ्‌घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः । क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः । यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिःभ । व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ आमुच्या अशुभाशयाचा घातु । करिता ...

संत एकनाथ महाराज--१२ श्रीकृष्णदर्शन
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री एकनाथ महाराज १२ श्रीकृष्ण दर्शन श्लोक ६ वा स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो युदूत्तमम् । गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् ॥६॥ मांदार पारिजात संतान । कल्पद्रुम हरिचंदन । ऐशिया वृक्षांचीं सुमनें जाण । कृष्णावरी संपूर्ण वरुषले ...

संत एकनाथ महाराज - ११ श्रीकृष्ण दर्शन
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज ११ श्रीकृष्ण दर्शन श्लोक १ ला श्रीशुक उवाच । अथ ब्रह्मात्मजैः देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् । भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः ॥१॥ शुक म्हणे परीक्षिती । पहावया श्रीकृष्णमूर्ती ...

संत एकनाथ महाराज १० भक्ती योग
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज—10 भक्ती योग श्लोक ४९ माऽपत्यबुद्धिमकृथाः, कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे । मायामनुष्यभावेन, गूढैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ तुम्ही बाळकु माना श्रीकृष्ण । हा भावो अतिकृपण । तो परमात्मा परिपूर्ण । ...

संत एकनाथ महाराज ९ भक्ती योग
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” “भक्ती महात्म्य” श्लोक ४४ ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः, सर्वलोकस्य पश्यतः ...

संत एकनाथ महाराज ८ भक्ती महात्म्य
द्वारा Sudhakar Katekar

संत एकनाथ महाराज ८ भगद्भक्ती श्लोक ४१ वा देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां, न किंकरो नायमृणी च राजन् । सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम् ॥४१॥ शरणागता निजशरण्य । मुकुंदाचे ...

श्री संत एकनाथ महाराज ७, नाम महात्म्य.
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज नाम महात्म श्र्लोक ३७ न ह्यतः परमो लाभो, देहिनां भ्राम्यतामिह । यतो विन्दत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ॥३७॥ जे जन्ममरणांच्या आवर्तीं । पडिले, संसारीं ...

संत एकनाथ महाराज - नाम जपाचे महत्व
द्वारा Sudhakar Katekar

“संत एकनाथ महाराज” ६ नाम जपाचे महत्व. एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः । मनुजैरिज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ एवं कृतादि-कलियुगवरी । इहीं नामीं रूपीं अवतारीं । सद्भावें तैंच्या नरीं ...

संत एकनाथ महाराज - पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला.
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री संत एकनाथ महाराज” ५ पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला. पैठण मध्ये एक गरीब ब्राम्हण श्री एकनाथ महाराजांचा शिष्य होता.त्याला सर्व प्राणिमात्रात परमेश्वर दिसत असे.रस्त्यात कोणी ...

श्री संत एकनाथ महाराज श्री गुरू दत्तात्रेयांनी अनुग्रह दिला
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” ४ “श्री दत्तात्रेयांनी अनुग्रह दिला.” “चरित्र” एकनाथ महाराजांचा जन्म पैठण येथे झाला त्यांच्या ...

श्री संत एकनाथ महाराज3 गुरूभक्ती
द्वारा Sudhakar Katekar

“श्री संत एकनाथ महाराज” “गुरू भक्ती” 3 ग्रंथाच्या शेवटी एकनाथ महाराज लिहितात. “ग्रंथारंभ प्रतिष्ठानी।तेथ पंचाध्यायी संपादूनी।उत्तर ग्रंथाची करणी।आनंदवनी विस्तारिली।।जे विश्वेश्वराचे क्रीडास्थान।जेथ स्वानंद क्रीडे ...

संत एकनाथ महाराज नाथांचे घरी हरी पाणी भारी
द्वारा Sudhakar Katekar

एकनाथ महाराज 2 नाथांचे घरी हरी पाणी भरी “आवडिने कावडिने,प्रभुने सदनात वाहिले पाणी। एकची काय वदावे पडल्या कार्यार्थ वाहिले पाणी ।जपि तपि सन्याशाहून, श्रीहरिला भक्त फर आवडतो ।स्पष्ट पहा ...

मला समजलेली गीता.
द्वारा Amrut Dabir

जयजय रघुवीर समर्थ शुकासारखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे। वशिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचे ।।कवी वाल्मिकासारखा मान्य ऐसा । नमस्कार माझा सद्गुरू रामदासा ।।मित्रांनो आपल्या हिंदू धर्मात चार वेद, अठरा पुराण, एकक्षेआठ उपनिषद, ...

संत एकनाथ महाराज गंगेने ग्रंथ झेलला
द्वारा Sudhakar Katekar

By संत एकनाथ महाराजांनी लिहिलेल्या ग्रंथाचे पाच अध्यायाची नक्कल करून पैठणाचा एक भाविक ब्राम्हण नित्य नेमाने पाच अध्याय वाचत असे त्या शिवाय तो जेवण करीत ...

कुलस्वामिनी
द्वारा Sudhakar Katekar

माहुरची रेणुकामाता ,कोल्हापुरची महालक्ष्मी माता,तुळजापूच तुळजाभवानी माता,व वणीचीसप्तशृंगी माता ही महाराष्ट्रातीलप्रमुख देवीची पीठे आहेत.या पैकी प्रत्येक घराण्याचे एक कुलदैवत आहे,त्यालाच आपणकुलस्वामिनी ...

भगवान श्रीकृष्ण महान शेतकरी राजा आणि जाणता अभिनेता होता - भाग-२
द्वारा Chandrakant Pawar

श्री व्यासमहर्षींनी महाभारत उर्फ जय या ग्रंथामध्ये स्वतःचे आत्मचरित्र सांगितलेले आहे... स्वतःची आत्मकथा लिहिली आहे .त्यामध्ये एकाला एक जोडून.पुन्हा एकाला ...

भगवान श्रीकृष्ण महान शेतकरी राजा आणि जाणता अभिनेता होता - भाग-१
द्वारा Chandrakant Pawar

भगवान श्रीकृष्ण अवघ्या सृष्टीचा सच्चा मित्र होता. तो सर्वांचा मित्र होता. स्त्री-पुरुषांचा, लहान मोठ्यांचा, झाडांचा, जनावरांचा ...

त्याग - प्रेम कथा भाग -१
द्वारा Adesh Vidhate

त्याग(समर्पण)- एक प्रेमकथाप्रकरण एक :-सायंकाळी सहा वाजत होते. विनयने दारावरची बेल वाजविली, दार उडून आईने विचारले अरे तू आहेस तर ", आई उत्साहात दिसत होती.आता अजून कोण असणार आहे. ...

श्री सुक्त - 4 - फलश्रुती
द्वारा Sudhakar Katekar

"श्रीसुक्त" "फलश्रुती"पद्मानने पद्मऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे | तन्मेभजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् ।।१।।अर्थ:-हे कमलनायने,कमल ...

श्री सुक्त - 3 - ऋचा। ११ ते १५
द्वारा Sudhakar Katekar

"ऋचा११" कर्दमेनप्रजाभूता मयिसम्भवकर्दम | श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ||११||> अर्थ:--आप-,जल,जलाभिमानी देवता असा या ठिकाणी अभिप्रेत अर्थ आहे. हे जलदेवतांनो,तुमच्या कडून नेहमी स्निग्ध,स्नेहयुक्त अशीच ...

श्री सुक्त - 2 - ऋचा ६ ते 10
द्वारा Sudhakar Katekar

"श्रीसूक्त" "ऋचा ६" आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोथ बिल्वः | तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या ...

श्री सुक्त - 1 - अर्थासह
द्वारा Sudhakar Katekar

श्री सुक्त लक्ष्मी प्राप्तीसाठी, तसेच घरात अखंड लक्ष्मी टिकावी यासाठी श्री सुक्त म्हणतात.श्री सुक्त म्हणत असतांना त्याचा अर्थ माहीत असल्यास.म्हणतांना मनाची एकाग्रता होते.त्याची फलप्राप्ती होते.बऱ्याच जणांना श्री सुक्ताचा अर्थ ...

नवदुर्गा भाग १
द्वारा Vrishali Gotkhindikar

नवदुर्गा भाग १ हिंदु धर्मात भगवती देवीची विशेष आराधना वर्षातून दोन वेळा केली जाते. वासंतिक नवरात्रात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नवमीपर्यंत ...