लग्नाआधीची गोष्ट (भाग 11) Dhananjay Kalmaste द्वारा प्रेम कथा मराठी में पीडीएफ

लग्नाआधीची गोष्ट (भाग 11)

Dhananjay Kalmaste द्वारा मराठी प्रेम कथा

लग्नाआधीची गोष्ट (भाग 11) खूनकाआत्महत्या सुरज सांगता झाला- मीसपनाच्यामोबाईलवरफोनकेलातरफोनलागतनव्हता.नंतरमीतिच्याआईलाफोनकेला.तिच्याआईनेतीपळूनगेलीअसल्याचीबातमीदिली. तिचीआईखूपचनाराजहोती.मलाजीशंकाहोतीतेचघडलेहोते.माझीफसवणूकझाल्याचेमीमान्यकेले.मीतिच्याशीबोलणेबंदकेलेवतिच्याघरीसुद्धाफोनकरणेबंदकेले.मीएकटापडलोहोतोपुन्हाएकदा….. एकदिवससपनाच्याआईचामलाफोनआला.काकूमलाम्हणाल्या,"तिनेनातेतोडलेम्हणूनतूआम्हालासुद्धा विसरणारआहेसकाय?,आम्हीकायचुकीचकेलय?"त्यांच्यात्यामातृत्वाकडेबघूनमलाचमाझीकीवआली.त्यांचीमुलगीत्यांच्यापासूनलांबगेलीहोतीतरीहीमीमाझ्याजिवालाबरेवाईटकरूनघेईलअशीचिंतात्यांनाहोती.आणिमीमात्रपोरकाअसूनहीत्याआईचीमायाजानूनशकणारादरिद्रीमुलगाहोतो….त्यामुळे मीत्यानंतरसुद्धात्यांच्याशीबोलणेचालूठेवले. मध्ये एकदा मला सपना च्या घरी जाण्याचा योगायोग आला होता. घरी गेल्यानंतर मला जाणवलं की काकूंची तब्येत खरच खूप खालावलेली होती. घरातील मुलगी पळून गेली ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय