Private Theatre. - 3 books and stories free download online pdf in Marathi

प्रायव्हेट थिएटर. - 3

निता आधीच तापलेली होते आणि आता त्या बाईचे असे केसात हात फिरवणे तीला अजून उत्तेजीत करत होते. सुखाने तिने डोळे बंद केले आणि सीटच्या बॅकवर डोके टेकवून रिलॅक्स झाली. त्याने त्या बाईला तिच्या केसात बोटे फिरवायला अजून चांगला चान्स मिळाला. थोडावेळ तसे केल्यानंतर ती बाई थांबली आणि पुन्हा निताच्या कानात कुजबूजली,

"अशीच रहा... हलू नकोस... आणि डोळे बंदच ठेव... माझ्यावर विश्वास ठेव..."

तिने सांगितले तसेच नीताने केले... कारण ती फार उत्तेजीत झालेली होती आणि जे चाललेय ते थांबावे असे तीले अजिबात वाटत नव्हते. तिचे डोळे बंद होते तेव्हा आजुबाजूला जे घडत होते त्याचा अंदाज ती फक्त आवाजावरून आणि वासावरून घेत होतती. हा वास तिच्या परीचयाचा होता... स्त्रीच्या कामुक स्त्रावांचा वास होता तो... आणि त्या बाईने लावलेल्या परफ्युमचा... स्क्रीनवर तो पुरुष आणि मुलगी दोघेही झडत होते आणि उत्तेजनेने ते दोघे आवाज करत होते. त्यांच्या आवाजात नीताला तिच्या मागून येत असलेले आवाजही ऐकू येत होते. पायांची हालचाल आणि कपड्यांची सळसळ तीला स्पष्ट ऐकू येत होती आणि तिला उत्सुकता लागून राहिली की मागे काय चालले असावे...

ती बाई आता पुन्हा नीताच्या केसांमधून बोटे फिरवायला लागली आणि नीताला पुन्हा त्याची मजा वाटू लागली. अचानक तीला जाणवले की कोणेतरी तिच्या उजव्या हाताला स्पर्श केला. तीला माहीत होते की तो रोहित असणार कारण तिच्या उजव्या बाजूला तोच बसलेला होता. नीताला डोळे उघडून बघावेसे वाटत होते की काय चालले आहे पण तसे न कळण्यातही तीला वेगळीच उत्तेजना वाटत होती त्यामुळे ती डोळे उघडत नव्हती.

तीला मला जाणवले की काहीतरी कपडा तिच्या मनगटाभोवती गुंडाळला गेला आणि बांधला गेला. नीताने हात ओढून बघितला आणि तिच्या लक्षात आले की तिचा हात सीटच्या आर्मरेस्टला बांधला गेला आहे. नीताच्या डोक्यात धोक्याची घंटा वाजायला लागली... आणि ती बाई पुन्हा तिच्या कानात म्हणाली की 'घाबरू नकोस... तुला काही त्रास होणार नाही...' पुढच्यात क्षणी नीताला जाणवले की कोणीतरी तिच्या डाव्या बाजूच्या मोकळ्या सीटवर येवून बसले. आणि मग तिच्या उजव्या हाताप्रमाणे तिचा डावा हातही सीटला बांधला गेला. तो कपडा फारसा मोठा नव्हता तेव्हा तिने अंदाज बांधला की कदाचीत तो रुमाल असावा...

खरे तर हा वेडेपणा होता... आणि धोकादायकही होता... तिने असे काही घडू द्यायला नव्हते पाहिजे... पण सुरुवात तर झाली होती तेव्हा आता ठरवूनही निता माघार घेवू शकत नव्हती... पण मग त्याचसाठी तर ही येथे आली होती... येथे काहीतरी 'रोमांचकारक' घडते हे नीताला माहीत होते आणि तो अनुभव घेण्यासाठीच तर ती येथे आलेलि होती तेव्हा मग आता घाबरायचे काय त्यात? आणि तिच्यासोबत रोहित तर होतच, तेव्हा असे तसे काही घडायला लागले तर तो तिला वाचवू शकत होता. तिच्यामागे काहीतरी कपडा फाटल्याचा आवाज झाला आणि मग ती बाई नीताच्या कानात बोलली,

"मी खूप कामोत्तेजीत झाली आहे... किती एक्साईट झाले आहे त्याचा हा प्रूफ बघ..."

ते ऐकल्यानंतर नीताला जाणवले की कसलातरी कपडा तिच्या नाका, तोंडावर चिकटवला गेला. तीला त्या बाईच्या परफ्युमचा वास पटकन कळला. आणि त्याच्यापेक्षाही जास्त त्या कपड्याचा ओलसरपणा आणि दुसरा एक वास, जो प्रत्येक बाईला माहीत असतो, तो जाणवला... तो दुसरा वास कमसराचा वास होता!! त्या बाईने आपली पँटीज फाडून काढली होती आणि आता नीताच्या तोंडावर चोळत होती. तिने नीताला तिची पँटीज जिभेने चाटायला सांगितली आणि निता मुकाट्याने चाटू लागली. असे वाटत होते की ती पुर्णपणे त्या बाईच्या मुठीत होती...

नीताने तोंड उघडले आणि त्या बाईची पँटीज हळुवारपणे चाटू लागली. तिने बरोबर तिच्या पँटीजचा उभराचा भाग नीताच्या तोंडात तिला होता तेव्हा तेथला तिचा कामरस तीला चाटायला मिळत होता. तिच्यामागे डाव्या बाजूला पाठीमागे कोणीतरी कण्हले... त्यावरून नीताला कळले की आता आजूबाजूला इतर प्रेक्षकही आले होते. मग त्या बाईने हळु हळू ती फाटलेली पँटीज नीताच्या नाकावर सारली आणि वर नेत नेत तिच्या डोळ्यावर आणली. आणि मग दोन्ही बाजूने ओढून तिच्या डोक्याच्या मागच्या भागाला गाठ मारली.

आता नीताला वाटले तरी ती काही बघू शकत नव्हती कारण तिचे डोळे बांधलेले होते. कोणीतरी तिच्या पुढच्या रांगेतल्या सीटवर येवून बसल्याचा तीला आवाज आला. नीताच्या डाव्या बाजूला बसलेल्या पुरुषाने त्या व्यक्तीला धमकावले की 'तो बघू शकतो पण हात लावायचा प्रयत्न केला तर थोबाड फोडल जाईल...' चला! अजून कोणीतरी माझ रक्षण करायला तेथे होते तर' निता स्तिरवली... आवाजावरून तीला लक्षात आले की तो डाव्या बाजूचा पुरुष म्हणजे त्या मागच्या सिट वरील बाईचा नवरा होता...

नीताला जाणवले की त्या बाईची बोटे पुन्हा तिच्या केसांमध्ये फिरू लागली. मग तिने हात तिच्या कानावर आणला आणि तिचे कान कुरवाळू लागली. तिची बोटे नीताच्या कानावरून बाजूला झाली आणि तिने आपली जीभ तिच्या कानाला लावली. मग ती हळुवारपणे तिच्या कानाच्या बाह्य भागावर आपली जीभ फिरवू लागली. मग ती नीताच्या कानाच्या पळीवर आली आणि ती ती पळी चाटू लागली, चोखू लागली. ती बाई नीताला भलतीच कामोत्तेजीत करत होती. तिच्या कामवासनेचा भडका उडत होता. असे वाटत होते स्वतःच्या योनीमध्ये स्फोट होईल जर अता तीला थोडातरी रिलीफ मिळाला नाही तर...

काही क्षणानंतर तिची बोटे नीताच्या गालावर आली आणि ती तिचे गाल कुरवाळू लागली. मग ती बोटे ओठांवर आणून फिरवायला लागली. तिची बोटे आधी नीताला थोडी ओलसर भासली होती आणि आता जेव्हा ती तिच्या ओठावरून फिरवत होती तेव्हा तिला त्याचा वास जाणवला. तो तोच वास होता... जो तिच्या पँटीजवर होता... स्त्रीयांच्या कामरसाचा... तिने लगेच स्वतःची जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या बोटावर फिरवली. नीताला आता तिच्या रसाची चव आवडायला लागली. त्या बाई ने पटकन बोटे मागे घेतली आणि काही क्षणानंतर परत नीताच्या ओठांवर आणली. आता ती जास्त ओली होती... म्हणजे तिने आपल्या ओलसर योनिभगाचा रस बोटाने घेवून पुन्हा तिच्या ओठांवर आणला होता. निता तिची बोटे व्यवस्थित चाटून, पुसून घेत राहिली...

आजुबाजूला होत असलेली बारीकशी कुजबूज, कॉमेंन्टस, उसासे नीताला ऐकू येत होते त्यावरून तिने अंदाज बांधला की बरेचसे प्रेक्षक त्यांच्या आजूबाजूला येवून बसले होते. हा सगळा वेळ 'रोहित' काय करत होता ते कळायला मार्ग नव्हता. अर्थात! तो नीताच्या बाजूलाच होता कारण त्याचा डावा पाय पुर्णवेळ तिच्या उजव्या पायाला चिटकूनच होता. चाललेल्या प्रकाराबद्दल त्याची काय प्रतिक्रीया होती याची नीताला उत्सुकता होती. निता किती कामुक आहे त्याचा प्रत्यय आता त्याला येत असावा... त्याची काय प्रतीक्रीया आहे हे जाणून घेण्यासाठी नीताने मुद्दाम तिचा पाय त्याच्या पायावर दाबला. त्याचा प्रतीसाद म्हणजे त्याने आपला हात नीताच्या मांडीवर ठेवला... थोडा आत... दोन्ही मांद्यांमध्ये...

त्याचा हात नीताच्या मांड्यांवर बघून ती सीटमध्ये हळु हळू खाली सरकली, ज्याने त्याचा हात तिच्या योनिमुखावर यावा... त्याला हिंट मिळाली की हिला काय पाहिजे ते... त्याचा हात हळु हळू वर सरकू लागला... तिच्या चिरेच्या दिशेने... त्याचा हात जवळ जवळ नीताच्या तापलेल्या भागा जवळ पोहचलाच होता की तो थांबला!! आता हात लावायला तो थोडा घाबरत होता की लाजत होता कोण जाणे पण नीताला आता त्याचा हात तिच्या गुप्त भगी पाहिजेच होता... तेव्हा तिने स्वतःचे पाय फाकवले आणि तिचे नितंब थोडे वर उचलले जेणेकरून त्याला कळावे की त्याने तिच्या पुसिला हात लावावे म्हणून ती किती उत्सुक आहे... तिचा ड्रेस तिच्या जांघेपर्यंत वर झाला होता आणि तिने पाय फाकवले होतेच तेव्हा तिच्या समोर असलेल्या प्रेक्षकांना नक्कीच तिची नागडी दरी दिसत होती...

खरे तर पहिली वेळ निता रोहितला तिच्या गुप्त जागी हात लावून देत होती आणि तोही बहुतेक पहिली वेळ कोणा स्त्रीच्या जागेला हात लावत असावा... कारण जेव्हा त्याने नीताच्या योनीला स्पर्श केला तेव्हा हार्डली नीताला तो जाणवला... मग तो जास्त स्पर्श करू लागला... पण तील अजून हवे होते... तीला त्याची बोटे तिच्या शरीरात घालून घ्यायची होती... असे वाटले ओरडून तिने त्याला तसे सांगावे पण नीताचे ते धाडस झाले नाही. आता तो तिच्या ओलसर भागाच्या पटलावरून वर-खाली बोटे फिरवू लागला. पण तीला तिच्या 'क्लिट'वरती त्याची बोटे हवी होती तेव्हा शेवटी न रहावून ती कुजबुजलीच की 'माझी क्लितोरीज घास'...

लगेच नीताने अंदाज बांधला की कदाचित त्याला 'क्लितोरीज' माहीत नसावी... त्याला ती दाखवण्यासाठी तिने हात हलवला आणि तिच्या लक्षात आले की 'अरे! माझे हात तर बांधलेले आहेत'. आता ती फारच अस्वस्थ झालेलि आणि तिच्या तोंडून उसासे बाहेर पडू लागले. अचानक ती मागची बाई तिच्या डाव्या खांद्यावरून पुढे झुकली आणि तिने तिचा डावा हात डायरेक्ट नीताच्या प क्लितोरीज वरती ठेवला आणि ती तो घासायला लागली. मग तिने उजवा हात नीताच्या उजव्या खांद्यावरून पुढे आणला आणि रोहितची दोन बोट पकडून तिच्या योनीमध्ये घातली.

आता ती उजव्या हाताने रोहितचे बोट नीताच्या कामुक भागातून आत-बाहेर करत होती आणि आपल्या डाव्या हाताच्या बोटाने तिची क्लिट घासू लागली. ह्या डबल मर्दनाने नितची कामवासना शिगेला पोहचली आणि ती कामतृप्तीच्या भावनेकडे पोहचू लागली. रोहितने त्या बाईने दाखवलेली लय पकडली आणि आता तो स्वत:हून तिच्या योनिभागत बोटे आत-बाहेर करू लागला. दोन बोटाबरोबर आता त्याने तिसरे बोटही नीताच्या जळत्या होल मध्ये घातले...

हे सगळे घडत होते त्याच वेळी नितला जाणवले की तिच्या डाव्या बाजूने एक हात आला आणि तिचे छातीचे उभार दाबू लागला... तो त्या बाईचा नवरा होता... आता त्याने खालून नीताच्या ड्रेसमध्ये हात टाकला आणि तो ब्रेसीयरवरून तिची छाती दाबू लागला... मग त्याने पाठीवर हात नेला व ब्रेसीयरचा हूक उघडला. आणि मग तो नीताच्या ताठरलेल्या निप्पलबरोबर खेळू लागला...

जेव्हा रोहितने त्याचे चवथे बोट नीताच्या योनीमध्ये घातले तेव्हा तिचा स्फोट झाला!! तिची कामवासना आधीच शिगेला पोहचली होती आणि आता त्याचा स्फोट झाला आणि नीताचे क्लायमॅक्स घडू लागले... एवढ्या तिव्रतेने ती कधीही झडलेली नव्हती... कामतृप्तीच्या सुखाचा जी अनुभूती त्या क्षणी ती अनुभवत होती ती थांबतच नव्हती. ह्या सर्वोच्च सुखाची खरी जाणीव तिच्या क्लितोरीज मध्ये होत होती पण त्याचा परिणाम तिच्या संपुर्ण अंगावर जाणवत होता आणि त्याने नीताचे शरीर कंप पावत होते, थरथरत होते...***क्रमशः

कथा कशी वाटली हे जरूर कळवा. अश्या पोस्ट थाबवाव्यात की पुन्हा नवी कथा सादर करावी हे सुध्दा कमेंट मध्ये नोंद करावे किंवा mail करावं.

devilofyourdream@gmail.com.

आपल्या secrate fantasies माझ्यासोबत जरूर शेअर करा.

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED