Private Theater - 4 books and stories free download online pdf in Marathi

प्रायव्हेट थिएटर. - 4

निता किती क्षण कामतृप्तीचा तो अनुभव घेत होती कोणास ठाऊक पण जेव्हा ते संपले तेव्हा तीला वाटायला लागले की सगळेच संपले!! तिचे शरीर मलूल पडले आणि ती सीटवर मागे रिलॅक्स झाली... त्या अनोळखी बाईने आपले हात मागे घेतले आणि रोहितनेही आपली बोटे तिच्या चीरेमधून बाहेर काढली. सत्खलनाने तिची योनी भलतीच ओली झाली होती आणि तिचा कामरस खाली सीटवर ओघळत होता...

अचानक मागच्या बाईने आपले तोंड नीताच्या कानाजवळ आणले आणि ती कण्हू लागली व जोरजोराने श्वास घेवू लागली. आधी नीताला वाटल की ती सुद्धा आपली वागाईना किंवा क्लिट घासत असावी आणि कामसुख अनुभवत असावी पण नंतर ती मागे पुढे हलायला लागली. आधी ती हळु हळू हलत होती पण नंतर ती जोरजोराने हलायला लागली... निता त्या धुंदी मधून थोडी बाहेर आल्यावर समजले की ती बाई संभोगाचा आनंद घेत आहे... तिला कोणीतरी मागून वापरत आहे... त्या विचाराने निता लगेच पुन्हा उत्तेजीत व्हायला लागली... तीला माहीत होते की त्या बाई सोबत मिलनाचा आनंद घेणारा तिचा 'नवरा' नव्हता कारण तो अजूनही नीताच्या डाव्या बाजूला बसून तिची छाती आणि निप्पलबरोबर खेळत होता. याचा अर्थ थिएटरमधला दुसराच कोणीतरी पुरुष तिच्या शरीराचं सुख घेत होता...

पुढच्याच क्षणी नीताला ऐकू आले की त्या बाईचा नवरा कोणाला तरी हळुच बोलला की 'कम ऑन! आता तुझी पाळी...' तीला वाटल की तो कोण्या अनोळखी माणसाला त्याच्या बायकोला ट्राय करायला सांगत आहे पण तिच्या उजव्या बाजूला हालचाल झाली आणि रोहित उठल्याचे तीला जाणवले... तो उठला आणि नीताच्या पायांमध्ये येवून उभा राहिला. मग तिला पॅन्टची झीप उघडण्याचा आवाज आला. वरून तिच्या अंगा-खांद्यावर धक्के देत असलेल्या त्या बाईचा श्वास जोरजोराने होवू लागला कारण आता तो अनोळखा पुरुष तिला जोराने हिसके देत होता...

त्या बाईने नीताच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि तिचे डोके खाली ढकलू लागली. डोके खाली ढकलताना ती कुजबुजली की 'जीभ बाहेर काढ आणि चाट...' निता जीभ बाहेर काढून तयारच होती की तीला जाणवले रोहित थोडा पुढे झाला आणि त्याची गरम त्वचा तिच्या जीभेला लागली... ती त्वचा त्याच्या कडक लिंगाची होता!!! रोहितच्या पेनिसच्या त्या स्पर्शाने निता अजूनच कामोत्तेजीत झाली. स्क्रीनवरच्या त्या मुलीसारखे तिलाही आता रोहितचा अंग चाटावा आणि चोखावा असे वाटू लागले. तीला त्याच्या विर्याची चव घ्यावीशी वाटली...

येथे यायच्या आधीपर्यंत तरी नीताने त्याला म्हणावा तसा चान्स दिला नव्हता पण आता त्याने पुर्ण चान्स घ्यावा असे तीला वाटू लागले... इन फॅक्ट! त्या दोघांनी एकमेकांना चाटावे, चोखावे, अनुभवावे अशी तीव्र इच्छा नीताच्या मनात जागी झाली... ती भराभर तीच्यापरिने होईल तितके तिचे तोंड पुढे-मागे करत त्याचा पिनेस चाटू आणि चोखू लागले. त्याच्यासाठी हे कामसुख खूपच होते कारण तो उसासे सोडू लागला आणि त्याच्या हालचालीने तिने ताडले की तो जास्त वेळ टिकणार नाही... आणि मग त्याला म स्वतःच्या तोंडात सत्खलीत करण्यासाठी निता अजून जोरात त्याचा अंग चोखू लागली.

तिला जाणवले की त्याच्या लिंगाचा सुपाडा तिच्या तोंडात मोठा झाला म्हणजे तो आता झडणार... उत्तेजनेने त्याच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडला जणू काही त्याला वेदना होत आहेत... पण ह्या वेदना दु:खाच्या नव्हत्या तर सुखाच्या होत्या... कामसुखाच्या होत्या... त्याच्या विर्याची पहिली पिचकारी तिच्या तोंडात अशी उडाली की ती सरळ नीताच्या घश्यात उडाली आणि त्याचे विर्य गिळल्याशिवाय तिच्याकडे पर्याय नव्हता... दुसरी पिचकारी उडताना ती थोडी मागे झाली आणि ती तिच्या जीभेवर उडाली. आणि मग पुढच्या २/३ पिचकाऱ्या अश्या उडाल्या की तीला सगळ्या गिळताच आल्या नाहीत की तोंडातही ठेवता आल्या नाहीत... तिच्या तोंडातून त्याचे विर्य खाली गळाले...

रोहितचे नीताच्या तोंडात झडणे संपलेच होते की त्याचवेळी तिच्या मागची ती बाईही झडली... तिची कामतृप्ती होत असताना तिने निताचा खांदा घट्ट पकडला होता आणि तिच्या मानेवर तोंड चिटकवून ती चित्कारत होती व कामवासनेच्या तृप्तीचा आनंद घेत होती... निता रोहितचा पेनिस अजूनही चोखत होती. शेवटी तो मागे झाला आणि 'हश्श हुश्श' करत बाजूला सीटवर बसला. त्याच्या तोंडातून येणाऱ्या आवाजावरून तिने ओळखले की पहिली वेळ लिंग चोखून घेण्याचे ते सुख त्याला भलतेच सुखावून गेले होते... कोणा स्त्रीच्या तोंडात झडण्याचे कामसुख किती आनंददायक असते हे त्याच्या आवाजातून व्यक्त होत होते...

मग तिच्या डाव्या बाजूला बसलेल्या त्या बाईच्या नवऱ्याने नीताचे बांधलेले हात सोडले. पण त्याने तिच्या डोळ्यावरची त्याच्या बायकोची पँटीज सोडली नाही. मग त्याने तिला हळुवारपणे उठवले आणि वळवून सीटवर वाकवले. नीताने सीटच्या बॅकवर हात ठेवून तिचा तोल सांभाळला. तीला जाणवले की त्याने तिच्या नागड्या नितंबावरून ड्रेस वर केला. आणि पटकन त्याचा कडक लिंग तिच्या बुळबूळीत योनीमध्ये घातला... बहुतेक त्याने आधीच पॅन्ट खोलून तयारी केली होती कारण तिचा ड्रेस वर करून मागून तिच्या नाजुक चिरेमध्ये पेनीस घालायला त्याला सेकंदही लागला नाही. त्याचा पेनिस त्याच्या हेल्दी शरीराच्या मानाने लहानच वाटत होता. पण तरीही नीताला तो घालून घेण्यात मजा वाटत होती. आणि तोही हळुवारपणे आत-बाहेर करून तिच्यासोबत प्रणयाचा खेळ खेळू लागला...

ह्या पोझीशनमुळे नीताचे आणि त्या बाईचे तोंड एकमेकांसमोर आले होते आणि तिने नीताच्या गालाला तिचा गाल चिकटवला. तो अनोळखा पुरुष अजुनही तिला वापरत होता पण आता त्याने स्पीड कमी केला होता. हळु हळू ती बाई नीताच्या गालावर ओठ फिरवायला लागली. मग तिने तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले आणि त्या दोघी किसींग करू लागल्या... निता उत्तेजीत होतीच तेव्हा नकळत तिचे तोंड उघडले गेले आणि तिने तिच्या तोंडात स्वतःची जीभ सारली. नीताला जाणवले की त्या बाईचे ओठ मुलायम होते आणि तिची जीभ अगदी मऊ मऊ होती!!

त्या दोघींनाही मागून धक्के दिले जात होतो आणि त्या दोघी एकमेकांचे ओठ चुंबत होत्या आणि जीभा चाटत होत्या. तिच्या नवऱ्याकडून वापरून घेण्यापेक्षा जास्त मजा नीताला त्या बाईला किस करण्यात वाटत होती. तसे तर हार्डली कधीतरी तिने कोणा बाईचे चुंबन घेतले असावे किंवा तिच्याबरोबर फ्रेंच किसींग केले असावे पण आता ह्या बाईबरोबर किसींग करताना तीला वाटत होते की अशी लेस्बीयन मजा अजून घ्यायला हवी...

का कोणास ठाऊक पण तिने आपले तोंड वर केले आणि आपले शरीर वरच्या बाजूला उचलले. त्याने तिच्या छातीचे उभार नीताच्या तोंडाजवळ आले. तीला ते जाणवल्यावर तिने तसेच तिच्या ड्रेसवरून तिची छाती चोखायला चालू केली. मग तिने का आणखीन कोणीतरी तिच्या टॉपची बटण उघडली आणि सिल्की ब्रेसीयरमध्ये कसलेली तिची छाती नीताच्या तोंडात आली. मग तिची ब्रेसीयर पण ढिल्ली होवून वर सारली गेली आणि तिच्या नग्न छातीचा उभार नीताने तोंडात घेतला. मग नी आवडीने तिचा निप्पल चोखू लागली... काय मजा वाटत होती तीला अशी कोणा बाईची छाती चोखायला...

कोणाचेतरी हात नीताच्या अंगाखाली आले आणि तिच्या छातीचे उभार दाबू लागले. ते हात त्या बाईच्या नवऱ्याचे नक्कीच नव्हते कारण तो तिच्या कंबरेवर हात ठेवून होता व तिच्या योनीतून लिंग आत-बाहेर करताना प्रत्येक फटक्याला तीला हाताने आपल्या लिंगावर ओढत होता. तेव्हा तिच्या छातीवरचे हात नक्कीच रोहितचे होते कारण तिच्या डाव्या बाजूला तोच होता. तीला वाटले असे दोन बायकांना एकाचवेळी संभोगाचे सुख घेताना बघून त्याची कामवासना पुन्हा जागी झाली असावी. थोडा वेळ तिच्या ड्रेसवरून नितची छाती दाबल्यावर त्याने ड्रेस वर केला आणि तिच्या नग्न उभारांना तो दाबू लागला. मग तो खाली वाकला आणि तिच्या छातीचे दोन्ही उभार आळीपाळीने तोंडात घेवून चोखू लागला...

रोहितच्या चोखण्याने नीताची उत्तेजना वाढत होती. एका हातावर स्वतःचा तोल सांभाळत ती दुसरा हात त्याच्या केसांमधून फिरवू लागली. मग हात फिरवत तिने त्याच्या खांद्यावर नेला आणि खांद्यावरून खाली त्याच्या हातावर आणला. आणि मग तसाच खाली नेला तर त्याचा पेणीस नीताच्या हातात आला. त्याने मघाशी बाहेर काढलेला लिंग आत टाकला नव्हता व आता तो पुन्हा कडक झाला होता. मग ती रोहितचा पेनिस् मूठीत पकडून हलवू लागली...

त्याचवेळी त्या बाईला वापरत असलेल्या अनोळखी पुरुषाने जाहीर केले की तो आता झडणार आहे... तो आता जोर जोराने धक्के मारत तिच्याशी संभोग करू लागला. त्याचा जोर बघून ती बाई आणखीन उत्तेजीत झाली व उत्तेजनेने आपले अंग हलवू लागली. बहुतेक तीही पुन्हा झडत होती... त्याने नीताला तिचा निप्पल चोखता येईना तेव्हा शेवटी तिने तिचे तोंड बाजूला केले...

ते दोघे झडतानाचे आवाज निता ऐकत होती. खाली ती रोहितचे लिंग हलवत होती आणि मागून त्या बाईचा नवरा तिची योनी वापरत होता... जे चालले होते ते तिने पाहिलेल्या कोठल्याही लैंगीक स्वप्नापेक्षा जास्त उत्तेजीत होते... कामवासनेची चरमसीमा नीताने गाठली होती. तिचे अंग वासनेच्या कामाग्नीने गरम झाल्यासारखे तीला भासत होते. त्या भरात काहीही करायला ती तयार होती... अक्षरश काहीही...

आणि मग नीताच्या मनात 'तो विचार चमकला!!!... मघाशी स्क्रीनवर 'तो' सीन चालू असताना तिच्या मनात जे विचार आले होते तेच पुन्हा आता आले... इतर कोठली वेळ असली असती तर तिने 'तसे' काही केले नसते पण त्यावेळी निता अक्षरश कामवेडी झाली होती तेव्हा त्या धुंदीत तिने हात मागे नेला आणि त्या बाईच्या नवऱ्याचा पेनिस स्वतःच्या चिरेमधून बाहेर काढला. त्याला कदाचीत वाटले असावे की तिचे कामसुख घेणे झाले असावे. पण तिने त्याचा लिंग पकडून स्वतःच्या 'मागच्या' भोकावर ठेवला. तो हळूच नीताच्या अंगावर झुकला आणि तिच्या कानात कुजबुजला,

"काय कामुक आहेस ग तू... बरीच तापलेली दिसतेस..."

असे बोलून तो सरळ उभा राहिला आणि हळु हळू तिच्या गुदद्वाराच्या भोकावर आपल्या लिंगाचा सुपाडा दाबू लागला. थोडा जोर लावल्यावर त्याचा सुपाडा नीताच्या भोकाची रींग पार करून आत शिरला. तुलनेने त्याचा पेनस लहानच होता तरी तिला त्या जागी खूप खूप त्रास व्हायला लागला. नीताचे मागचे भोक असे दुखायला लागले की तेथे कामसुख घ्यायचा तिचा विचार तिने जवळ जवळ बदललाच. पण तेवढ्यात त्याने गपकन आपला लिंग मुळापर्यंत तिच्या होल मध्ये सारला!!! नीताने दोन्ही हात मागे घेवून त्याची कंबर पकडली आणि त्याला स्वतःच्या नितंबावर घट्ट पकडून ठेवले... त्याने काही हालचाल करू नये व त्याच्या लींगमुळे तीला होणाऱ्या वेदना कमी व्हावा यासाठी...

त्याच्या पण ते लक्षात आले की मागच्या भोकात घालून घ्यायची बहुतेक नीतची ही पहिली वेळ असावी... तेव्हा तो काही क्षण तसाच स्थिर उभा राहिला. तिच्या वेदना कमी झाल्यावर नीताने त्याला सोडून दिले. तिने जरी त्याला सोडले तरी त्याने लगेच पेनिस आत-बाहेर करायला सुरुवात केली नाही. थोडा बाहेर काढून तो काही सेकंद थांबला आणि मग पुन्हा थोडा आत ढकलला आणि मग पुन्हा अजून थोडा बाहेर काढला... असे हळु हळू करत करत त्याने मग ताल पकडली...

निता किती कामुक आहे आणि किती जास्त कमवेडी होत चालली होती याचा प्रत्यय तीला पुढच्या क्षणी आला... त्या बाईचा नवरा तिच्या मागील भोकात धक्के मारतोय... त्याने तीला दुखतेय... तरी त्या वेदनेतही तिच्या क्लीटोरीजला केवढी खुजली???... तिने रोहितचा लिंग सोडला आणि त्याचा हात पकडून स्वतःच्या योनिजवळ आणून त्याला स्वतःची क्लीट घासायला लावली. मग ती पुन्हा त्याचा लिंग मूठीत पकडून हलवू लागली...

त्या बाईचा नवरा आता जोरजोराने तिच्या मागच्या भोकात आपला पेनिस आत-बाहेर करत होता. बहुतेक आता तोही झडणार होता... नीताला जाणवले की त्याच्या लिंगाचा सुपाडा थोडा कडक झाला आणि तो त्वेशाने तिची मारू लागला... रोहित जोरजोराने तिच्या क्लीतोरीज घासत होता आणि निता त्याचा लिंग हलवत होती. त्या तिघांची ऍक्शन एकमेकांशी अगदी पुरक होती आणि ती फक्त नीटच एकटी जाणू शकत होती... कारण तिन्ही गोष्टी तिच्या शरीराशी संलग्न होत्या...

ह्या विचाराने नीताला टोकाला नेले आणि ती झडू लागली... त्याचवेळी त्या बाईचा नवरा तिच्या मागील भोकात झडू लागला... आणि त्या दोघांचे चित्कार ऐकून रोहित झडू लागला... ते तिघेही आपापल्या सत्खलनाच्या धुंदीत चित्कारू लागले, उसासे सोडू लागले... नीताच्या होल मध्ये त्याचे जे विर्य गळत होते त्याचा अनुभव तीला काहीतरी वेगळाच होता.. खाली रोहितचे विर्य तिच्या हातावर गळत होते आणि त्याचा तो ओलसरपणाही तीला वेगळाच भासत होता...

नितामध्ये आपले सगळे विर्य गाळल्यावर त्या बाईचा नवरा मागे झाला आणि त्याचे लिंग आवाज करत तिच्या भोकातून बाहेर आले. निता वर झाली आणि त्याने तिच्या मानेवर किस करत तीला 'थँक्स' म्हटले. नीताला फार थकवा जाणवत होता तेव्हा ती पटकन सीटवर बसली. ते सगळेच थकलो होते, शिणलो होते... त्या बाईची पँटीज नीताच्या डोळ्यावर अजून बांधलेली होती. तिने हात वर करून ती काढायला गेली आणि तीच्या मनात विचार आला... खरोखरच तीला बघायचे आहे का...? की तिने कोणा कोणाबरोबर हे सगळे काम-खेळ केले आहेत? आणि कोण कोण त्यांना बघत होते?? तिने त्यांना नाही बघितले तर काय फरक पडतो??

तेव्हा मग नीताने तिचे डोळे तसेच बांधलेले ठेवले आणि रोहितचा हात पकडून त्याला जवळ ओढले व त्याच्या कानात कुजबुजले,

"रोहित... शक्य तेवढ्या लवकर मला दरवाजापर्यंत ने... कोणी आपल्या मागे यायच्या आत... आणि बाहेर पडल्यावर सरळ आपल्या कारकडे चल..."

रोहितने तिने सांगितले तसेच केले... पुढे राहून त्याने तीला जवळ जवळ ओढतच दरवाजाकडे नेले आणि ते बाहेर पडले. दरवाज्याच्या बाहेर पडल्यावर नीताने डोळ्यावरची त्या बाईची पँटीज पटकन काढून टाकली. काही क्षण तर तीला काही दिसतच नव्हते पण तिने रोहितचा हात घट्ट पकडला होता आणि तो तीला कारकडे घेवून चालला होता तेव्हा तिला काही काळजी वाटत नव्हती.

दोघे कारजवळ पोहचेपर्यंत निटाची नजर वगैरे नॉर्मल झाली. मग ते कारमध्ये बसून परत जायला निघाले. परतीच्या प्रवासात रोहित अजिबात गप्प बसला नाही. त्याचा हात सतत नीताच्या मांडीवर, जांघेत आणि योनिभागवर फिरत होता. मध्ये मध्ये तो तिच्या चीरेमध्ये बोटे घालत होता. बिच्चारा!! नीताने त्याला म्हटले होते की त्याची 'तडफड' आज संपणार होती पण झाल्या प्रकाराने त्याची तडफड अजूनच वाढली होती. थिएटरमध्ये तो दोनदा झडला होता पण एकदाही त्याला तिच्यासोबत संभोग करायला मिळाले नव्हते... तेव्हा नितला त्याची दया आली!

जास्त रात्र झालेली नव्हती आणि नाही म्हटल तरी तीसुध्दा अजूनही तापलेलीच होती तेव्हा मग निता त्याला त्याच्या ठिकाणी ड्रॉप न करता सरळ स्वतःच्या बिल्डींगमध्ये घेवून गेली. तळमजल्याच्या गॅरेजमध्ये कार घेवून नीताने त्याला शटर खाली ओढून घ्यायला सांगितले... मग पुढचे दोन तास निता तिच्या कारमध्ये रोहितला स्वतःवरच चढवून घेत होती. कारच्या आतील लाईटच्या प्रकाशात ते दोघे नागडे झाले होतो व कधी तो वर तर कधी ती वर... कधी झोपून तर कधी बसून... कधी मागून तर कधी पुढून... तो तिच्या शरीराचा आनंद घेत होता आणि ती त्याला तो देत होती...

समाप्त

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED